Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการปกครอง เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ)  (อ่าน 3931 ครั้ง)

งานราชการ

  • ผู้ตรวจการฯ
  • ผู้ว่าฯ
  • *****
  • กระทู้: 12392
  • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
  • เพศ: ชาย
  • "ผมรักในหลวง"
ด้วย ก.พ. ได้มอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ) ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/ 2983 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 62 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธี
ดำเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการในสังกัดกรมการปกครอง ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ)
- อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
- จำนวนอัตราว่างที่บรรจุได้ในครั้งแรก 120 อัตรา
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ในงานการปกครองที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ
การอ นุญาต การจดและจัดทำทะเบียนต่าง ๆ การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน การจัดตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง การป้องกันและรักษาความสงบ การสอบสวนและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทต่าง ๆ การส่งเสริมอาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
ผู้สมัครสอบ ควรเป็นผู้ที่มีความพร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำในต่างจังหวัด
ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เนท ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการปกครอง เปิดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เจ้าพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอำเภอ)  (อ่าน 3931 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว” 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement