Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องความแตกต่างระหว่าง พนักงานราชการ กับ ข้าราชการ  (อ่าน 22521 ครั้ง)

wit

 • ผู้ใหญ่บ้าน
 • **
 • กระทู้: 62
 • ราษฎรดีเด่น: +1/-0
อยากสอบถามพี่ ๆ ทุกท่านที่มีประสบการณ์ ผมอยากรู้ความแตกต่างของ  พนักงานราชการ กับ ข้าราชการ

มีความแตกต่างกันอย่างไร เรื่อง เงินเดือน สวัสดิการ ข้อดี ข้อเสีย มีอะไรบ้าง

ช่วยชี้แจงให้กระจ่างทีครับ

ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องความแตกต่างระหว่าง พนักงานราชการ กับ ข้าราชการ  (อ่าน 22521 ครั้ง)
Advertisement

งานราชการ

 • ผู้ตรวจการฯ
 • ผู้ว่าฯ
 • *****
 • กระทู้: 12392
 • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
 • เพศ: ชาย
 • "ผมรักในหลวง"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 11, 2012, 10:51:47 pm โดย งานราชการ »
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว”Tuky

 • บุคคลทั่วไป
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ
(พี่คิงรบกวนพี่จัดรูปแบบเนื้อหาใหม่ด้วยนะคะพี่เนื้อหามันเยอะอะ..ทำไม่เป็น.. :-[)[/b][/font]

เจ้าหน้าที่ของรัฐแบ่งเป็นเป็น5ประเภท
     1ข้าราชการ
     2พนักงานราชการ
     3ลูกจ้างประจำ
     4ลูกจ้างชั่วคราว
     5พนักงานของรัฐ
ความแตกต่างของข้าราชการและพนักงานราชการมีดังนี้

ข้าราชการ 
   1 ความหมาย บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ   
      โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   2 ระเบียบ/กฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
   3 องค์อำนาจ    - ขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน                 
   4 ลักษณะงาน   - ภารกิจหลัก - ภารกิจรอง
                          - ภารกิจสนับสนุน    Technical  / งานช่วยอำนวการ                                 
                                               มีการใช้อำนาจตามกฎหมายกำ หนด
   5 ประเภทการจ้าง ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)
   6 ค่าตอบแทน                 
                         • บัญชีเงินเดือน
                         • บัญชีเงินประจำตำแหน่ง
                               - บริหาร
                               - เชี่ยวชาญเฉพาะ
                               - วิชาชีพเฉพาะ
                        • เงินเพิ่ม
  7 สิทธิประโยชน์     
                         • ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
                             - ค่ารักษาพยาบาล
                             - การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  เบี้ยประชุม
                               ค่าตอบแทนนอกเวลา  ค่าเช่าบ้าน     
                        • ที่ไม่เป็นตัวเงิน  ได้แก่ การลา  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
                        • บำเหน็จ บำนาญ
  8 การเลื่อนเงินเดือน
                        • ปีละ ๒ ครั้ง  • เลื่อนขั้น ๐.๕ ขั้น ๑ ขั้น  ๑.๕ ขั้น
  9 คุณสมบัติบางประการ
                        • สัญชาติไทย
                        • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖๐ ปี(ตำแหน่งทั่วไปปกติ)
 10 วันเวลาทำ งาน
                        • ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๓๕
 11 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                        • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
                        • ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
                        • ประเมินเพื่อเลื่อนตำ แหน่ง
 12 วินัย กำ หนดใน พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ
                               • ร้ายแรง - ไล่ออก - ปลดออก
                              • ไม่ร้ายแรง
                                   - ลดขั้นเงินเดือน
                                   - ตัดเงินเดือน
                                   - ภาคทัณฑ์
  13 การสิ้นสุดการจ้าง • ตาย
                                   • พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำ เหน็จบำนาญข้าราชการ
                                   • ลาออก   • ถูกสั่งให้ออก  • ปลดออก หรือไล่ออก           
พนักงานราชการ
 1บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ
 2 ใช้ระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
 3 ขึ้นกับคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
 4 ลักษณะงาน    • เช่นเดียวกับข้าราชการ
                               - งานที่ใช้ทักษะและไม่ใช้ทักษะ
                               - งานที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
                               - งานลักษณะเชี่ยวชาญระดับสูงทั่งระดับประเทศและสากล
 5 ประเภทการจ้าง • ตามสัญญาจ้าง(สัญญาทางปกครอง)
 6 ค่าตอบแทน      • บัญชีเงินเดือน ๖ บัญชี (ค่าตอบแทนสูงกว่าข้าราชการ)
                           • เงินประจำ ตำ แหน่งในกลุ่ม- วิชาชีพเฉพาะ - เชี่ยวชาญเฉพาะ 
                           • เงินเพิ่มตามมาตรา ๓๓   • เงินค่าประสบการณ์
 7 สิทธิประโยชน์
       • ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
       • ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่การลา (ยกเว้นลาฝึกอบรมดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย ลาติดตามคู่
         สมรส) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
       • การประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
 8 การเลื่อนเงินเดือน   
       • ปีละครั้ง ๑ ขั้น หรือ๓-๕%     • ผลงานดีเด่นได้รับค่าตอบแทนพิเศษอีก ๓-๕%     
 9คุณสมบัติ   
       • สัญชาติไทย เว้นแต่การจ้างพนักงานราชการชาวต่างประเทศ
       • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีส่วนอายุขั้นสูงส่วนราชการกำ หนดตามความเหมาะสมของ
         ลักษณะงาน 
10 เวลาทำงาน เป็นไปตามสัญญาจ้าง
11 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
                           - ประเมินประจำปีเีพื่อเลื่อนขั้นอัตราค่าตอบแทน
                           - ประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้า้ง
                   • พนักงานราชการพิเศษ   - ประเมินผลสำเร็จของงาน
                   • ประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ
 12 เรื่องวินัย กำหนดใน พ.ร.บ.กำหนดในระเบียบพนักงานราชการฯ
                   • ไม่ร้ายแรง- ลดขั้นเงินเดือน - ตัดเงินเดือน - ภาคทัณฑ์
                   •  ร้ายแรง  - ไล่ออกให้ส่วนราชการกำหนดความผิดวินัย
 13 การสิ้นสุดการจ้าง
                   • ครบกำหนดตามสัญญาจ้าง
                   • ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
                   • ตาย
                   • ไม่ผ่านการประเมิน
                   • ถูกให้ออกเพราะผิดวินัยร้ายแรง

งานราชการ

 • ผู้ตรวจการฯ
 • ผู้ว่าฯ
 • *****
 • กระทู้: 12392
 • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
 • เพศ: ชาย
 • "ผมรักในหลวง"
แบบนี้แหละตั๊ก สวยแล้ว 55 (พี่ขี้เกียจ)
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว”Tuky

 • บุคคลทั่วไป
แบบนี้แหละตั๊ก สวยแล้ว 55 (พี่ขี้เกียจ)

 :-[ :-[ 55 แน่ใจนะพี่ว่าไม่เป็นการกินพื้นที่เว็บมากเกินไป
ถ้าไม่มีคนอ่านแล้วก็เอาออกได้นะพี่..ตั๊กก็ทำได้แค่นี้แหละ""เอิ๊กๆๆ
อันที่ยากกว่านี้ทำไม่เป็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องเค้าหรอก555 :-\

wit

 • ผู้ใหญ่บ้าน
 • **
 • กระทู้: 62
 • ราษฎรดีเด่น: +1/-0
ขอบคุณคร๊าบ  8) 8) 8) 8)

tashiro

 • ปลัด
 • ****
 • กระทู้: 280
 • ราษฎรดีเด่น: +20/-0
  • อีเมล์
แบบนี้แหละตั๊ก สวยแล้ว 55 (พี่ขี้เกียจ)

 :-[ :-[ 55 แน่ใจนะพี่ว่าไม่เป็นการกินพื้นที่เว็บมากเกินไป
ถ้าไม่มีคนอ่านแล้วก็เอาออกได้นะพี่..ตั๊กก็ทำได้แค่นี้แหละ""เอิ๊กๆๆ
อันที่ยากกว่านี้ทำไม่เป็นเหมือนชาวบ้านชาวช่องเค้าหรอก555 :-\


ต้องปรบมือดังๆ........ :) :) :) :) :) :)
สิ่งที่แสดงตัวตนให้โลกรู้ได้ดีที่สุด...คือการอยู่อย่างสงบและเกิดประโยชน์

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement