Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: โรงพบาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่าวคราว  (อ่าน 2018 ครั้ง)

งานราชการ

  • ผู้ตรวจการฯ
  • ผู้ว่าฯ
  • *****
  • กระทู้: 12392
  • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
  • เพศ: ชาย
  • "ผมรักในหลวง"
โรงพยาบาลลี้ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ) โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 อัตรา)
- อายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิ ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ห หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสรุปผลข้อมูลและการลงข้อมูลได้เป็นอย่างดี ถ้ามีใบรับรองการผ่านงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถควบคุม ดูแล แก้ไข้ฐานข้อมูลและข้อมูลให้ถูกต้องทันสมัย สามารถตรวจสอลและใช้ข้อมูลได้ตามความต้องการและทันเวลา
ตำแหน่งที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ขนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551

2. แพทย์แผนไทยแบบประยุกต์ (1 อัตรา)
- อายุระหว่าง 18-35 ปีบริบูรณ์ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการแพทย์แผนไทย หรือการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ ก.พ.รับรองหลักสูตร หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย หรือคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ต้องปฏิบัติงานนอกเวลาได้
- ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย ประเภทการผดุงครรภ์ไทย และประเภทการนวดไทย
ตำแหน่งที่ 2 รับสมัครตั้งตาบัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลลี้ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน โทร.0 5397 9190 ต่อ 120-1 ในวันและเวลาราชการ

ผู้เขียน หัวข้อ: โรงพบาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่าวคราว  (อ่าน 2018 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว” 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement