Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ ปปส.  (อ่าน 1457 ครั้ง)

แม่น้องน้ำเย็น^-^

  • กำนัน
  • ***
  • กระทู้: 134
  • ราษฎรดีเด่น: +29/-1
  • เพศ: หญิง
    • น้ำเย็น
    • อีเมล์
แนวข้อสอบ ปปส.
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2013, 12:41:00 pm »
1. ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง
ตอบ แบ่งเป็น 2 ส่วน
1) กรรมการโดยตำแหน่ง
- นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
- รมว.มหาดไทย เป็นกรรมการ
- รมว.สาธารณสุข กรรมการ
- อธิบดีกรมตำรวจ (ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)กรรมการ
- อธิบดีกรมศุลกากร กรรมการ
- อธิบดีกรมอัยการ กรรมการ
- เลขาธิการ ปปส.กรรมการและเลขานุการ
2) กรรมการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 6 คน

2. คณะกรรมการตามข้อ 1 มีวาระกี่ปี
ตอบ 2 ปี

3. สำนักงานปปส.มีผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาปกครองข้าราชการในสำนักงาน
ตอบ เลขาธิการปปส. (ระดับ 10)

4. นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่กล่าวไว้ว่าคล้ายคลึงกับคำสั่ง 66/23 คือคำสั่งใด
ตอบ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2541 เรื่องนโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

5. นอกเหนือจากคณะกรรมการปปส.ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 คำสั่ง 141/2541 ได้กำหนดให้บุคคลใดเข้าร่วมเป็นกรรมการเพิ่มเติม
ตอบ 1) ปลัดกระทรวงกลาโหม 2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) ปลัดกระทรวงยุติธรรม 4)ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
5) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 6)ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8) ผู้บัญชาการทหารบก 9) ผู้บัญชาการทหารเรือ
10)ผู้บัญชาทหารอากาศ 11) อธิบดีกรมการปกครอง
12) อธิบดีกรมการขนส่ง 13) อธิบดีกรมสรรพสามิต6. ยาเสพติด หมายความว่าอย่างไร
ตอบ ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหย (เป็นความหมายตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519)

7. ศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ มีผู้ใดเป็นประธาน
ตอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

8. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด มีผู้ใดเป็นประธาน
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

9. จุดเด่นของการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามคำสั่ง 141/2541 คือ
ตอบ ราษฎร รัฐ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด คือการร่วมมือของทุกฝ่ายในการต่อต้านยาเสพติดไม่ว่าจะเป็น
1) ราษฎร์ เช่น องค์กรประชาชน องค์กรเอกชน นักวิชาการ สื่อมวลชน สถาบันการศึกษา ชมรม สมาคม NGO
2) รัฐ เช่น นายอำเภอ ตำรวจ ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
3) ประชาคมหมู่บ้าน เช่น กลุ่มพลังมวลชน เช่น อส. อสม. สสชบ. ผู้นำท้องถิ่น พระ กม. อพป อปพร.

10. ตามคำสั่ง 141/2541 ในระดับจังหวัด ใครเป็นหัวหน้าฝ่ายป้องกันยาเสพติด
ตอบ ปลัดจังหวัด

11. ศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ใด
ตอบ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) บริเวณสวนรื่นฤดี กรุงเทพฯ
12. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) เกิดขึ้นเมื่อใด
ตอบ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) เกิดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ในยุค นายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี
13. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) มีผู้ใดเป็นประธานกรรมการ
ตอบ รมว.มหาดไทย
14. คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (คชช.) มีผู้ใดเป็นเลขานุการ
ตอบ อธิบดีกรมการปกครอง
15. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตั้งอยู่ที่ใด
ตอบ ตั้งอยู่ที่อาคารสุวัทนา สำนักประสานงานมวลชน กรมการปกครอง วังสวนสุนันทา กรุงเทพฯ


16. คณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับจังหวัด (อ.คชช.จ.) มีภารกิจและหน้าที่อย่างไร
ตอบ 1) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ปฏิบัติตามมติ คชช.
2) เป็นหน่วยประสานงานด้านข้อมูล และปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของหน่วยเหนือและหน่วยรอง
3) เป็นหน่วยปฏิบัติการแก้ไขปัญหา รวมถึงการประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) เป็นหน่วยสนับสนุนเมื่อได้รับการร้องขอ
5) ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีกับองค์กรภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทั่วไป
6) ติดตามผลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ได้ข้อยุติอย่างต่อเนื่อง
7) รางานสถานการณ์ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาให้หน่วยเหนือทราบ

17. ผู้ใดเป็นประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับจังหวัด
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด

18. ยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมี่อวันที่ 25 สิงหาคม 2541 มีลักษณะอย่างไร
ตอบ มี 5 ยุทธศาสตร์ คือ
1) แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาขนด้วยยุทธศาสตร์ป้องกันเชิงรุก ภายใต้ระบบ “ประชารัฐ”
2) ใช้ระบบคณะกรรมการพหุภาคี ในส่วนภูมิภาค (ตำบล หมู่บ้าน อำเภอ จังหวัด และท้องถิ่น)
3) ช่วยเหลือฟื้นฟูแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในรูปกลุ่ม / ชุมชน
4) จัดให้มีระบบประชาสัมพันธ์ โดยหน่วยงานของรัฐ
5) ให้รัฐบาลเร่งจัดตั้งศาลปกครอง ตามรัฐธรรมนูญ

19. กรณีราษฎรบุกรุกเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน เกิดขึ้นที่จังหวัดใด
ตอบ ขอนแก่น

20. กรณีการชุมนุมคัดค้านการก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนถ่านหิน บ่อนอกเกิดขึ้นที่จังหวัดใด
ตอบ ประจวบคีรีขันธ์

21. กรณีการชุมนุมคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า พลังความร้อนถ่านหิน ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ คชช. มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
ตอบ จัดให้มีการทำ “ ประชาพิจารณ์” เพื่อให้ได้ข้อยุติดที่เหมาะสม

ขั้นตอนการดำเนินงานประชาคมหมู่บ้านต่อต้านยาเสพติด ของอำเภอ มี 9 ขั้นตอน คือ

1) สร้างกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติด
2) สร้างพลังแนวร่วมภาคราชการ
3) สร้างพลังแนวร่วมภาคเอกชน
4) วิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหายาเสพติด กำหนดพื้นที่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย
5) ผนึกกำลังราษฎร์ – รัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติดในลักษณะพหุภาคี
6) เสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพชุมชนในหมู่บ้าน
7) ประสานแผนปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปราบปรามและฝ่ายบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
8) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
9) ประชาคมหมู่บ้าน แสดงประชามติ ประกาศเป็น “หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด”

- หมู่บ้านที่มีความรุนแรงในปัญหายาเสพติดระดับ “ปานกลาง” คือมีผู้ค้า /มีผู้เสพ 16 – 30 คน

ผู้เขียน หัวข้อ: แนวข้อสอบ ปปส.  (อ่าน 1457 ครั้ง)
Advertisement
น้ำเอ๋ย น้ำเย็น

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement