Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: การรับสมัครพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย  (อ่าน 1853 ครั้ง)

piyanat

  • บุคคลทั่วไป
 ;D1) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง)        จำนวน 1 อัตรา
2) เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง)     จำนวน 1 อัตรา
3) เจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย)     จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าตอบแทน   11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง)
        - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ                   
   - เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (ชาย)
          - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และ                              
          - เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า ๑๖๕ เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า ๘0 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้ โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เซนติเมตร

        วัน  เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เรือนจำกลางเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-170558
        หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
   1) รูปถ่ายหน้าตรงที่เห็นหน้าผู้สมัครชัดเจน ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป และลงชื่อกำกับหลังรูปถ่าย
2) ใบประกาศนียบัตร พร้อมสำเนา        จำนวน  2  ฉบับ
3) ระเบียนแสดงผลการเรียน  พร้อมสำเนา     จำนวน  2  ฉบับ
   สำเนาเอกสารในข้อ 2) และข้อ 3) ต้องเป็นเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน วันปิดรับสมัคร 
   ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ (สำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา) ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรคุณวุฒิที่รับสมัคร โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ และเมื่อผู้สมัครรายนั้น     เป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็ให้นำหลักฐานการศึกษาในข้อ 2) และข้อ 3) มายื่นอีกครั้งหนึ่ง
   4) บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมสำเนาซึ่งปรากฏ    รูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน       จำนวน  1   ฉบับ
   5) สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  1  ฉบับ
   6) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพศหญิง)  อย่างละ  1  ฉบับ
7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 ข้อ 2 โรคตามมาตรา 36 ข. (2) ได้แก่
   (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
   (2) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   (3) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
   (4) โรคพิษสุราเรื้อรัง
   (5) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ  ไว้ด้วย

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.correct.go.th หัวข้อข่าวกองการเจ้าหน้าที่ และ
http://epoc.chiangrai.net/nadv/PVAdv2.aspx?ID=892

ผู้เขียน หัวข้อ: การรับสมัครพนักงานราชการในสังกัดเรือนจำกลางเชียงราย  (อ่าน 1853 ครั้ง)
Advertisement

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement