Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่14 - 25  (อ่าน 753 ครั้ง)

topbooks

  • ผู้ใหญ่บ้าน
  • **
  • กระทู้: 83
  • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่14 - 25 พฤศจิกายน 2559
 

กรมการแพทย์  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 

 ด้วย กรมการแพทย์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป จำนวน 4 อัตราปฏิบัติงานที่สถาบันโรคผิวหนัง ดังต่อไปนี้

 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

 

2. เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการจัดการ การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ

 

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม

 

4. เจ้าพนักงานพัสดุ กลุ่มงานเทคนิค

จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ปรัสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 09 5207 2840 ตั้งแต่วันที่14 - 25 พฤศจิกายน 2559โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

เอกสารแนบท้านประกาศ :  กรมการแพทย์ https://www.xn--r3c5aj.com/out?u=https://www.%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A.com/assets/content/upload/2016/11/3343f9847d30aa8bc217b5ec06832721.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

จำหน่ายแนวข้อสอบ กรมการแพทย์ (ตำแหน่งที่เปิดสอบ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ.2525
4 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553
5 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
6 แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
7 การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
8 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
9 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
13 แนวข้อสอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
14 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการแพทย์
MP3- P017  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 

เจ้าพนักงานธุรการ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
4 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
5 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
7 แนวข้อสอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
8 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
9 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
10 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
12 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  office
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการแพทย์
MP3- P031  คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 การตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี
5 การตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ
6 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ
7 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
8 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
9 แนวข้อสอบการจัดทำบัญชี
MP3- P003 -หลักการบัญชีเบื้องต้น

 

เจ้าพนักงานพัสดุ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
4 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
5 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
6 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
7 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
8 ระเบียบกฏหมายงานการเงิน บัญชีและพัสดุในสำนักงาน
9 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
10 แนวข้อสอบ ตำแหน่งพัสดุ
11 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
12 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการแพทย์
MP3-P070 - สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
8 ถาม-ตอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ
9 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
10 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการแพทย์
mp3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

พยาบาล กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
9 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
10 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
12 การเตรียมตัวสอบภาค ค.กรมการแพทย์
mp3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการแพทย์
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
7 ถาม - ตอบ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
8 ถาม-ตอบ พันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย และไวรัส
9 ระบบภูมิคุ้มกัน
10 แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
11 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3 - P050 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร 098-4169482  Line : 0984169482   (ครูนะ)

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
กดติดตามข่าวเปิดสอบ facebook   ดาวโหลดแนวข้อสอบที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 399 บาท (ได้ภายในวันที่โอน)
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท  ( ได้ภายใน 2-3 วัน )

 ชำระสินค้าที่ เลขที่บัญชี  619-2-17391-2 

สาขาบิ๊กซีพระราม2 ประเภทออมทรัพท์

ชื่อ กฤษฎาพร  เหมวันต์

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมการแพทย์ รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่14 - 25  (อ่าน 753 ครั้ง)
Advertisement

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement