Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จังหวัดร้อยเอ็ด  (อ่าน 1466 ครั้ง)

naninu

  • กำนัน
  • ***
  • กระทู้: 100
  • ราษฎรดีเด่น: +6/-0
    • อีเมล์
        ประกาศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
เรื่อง การจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จะดำเนินการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.คุณสมบัติ
๑.๑ มีสัญชาติไทย
   ๑.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
   ๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
   ๑.๓ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการหรือคอมพิวเตอร์
   ๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
   ๑.๕ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ  มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
   ๑.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
   ๑.๗ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
   ๑.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
   ๑.๙ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   ๑.๑๐ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือติดยาเสพติดใดๆ
   ๑.๑๑ ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น และไม่เป็นภิกษุหรือสามเณรในระหว่างทำการสมัครคัดเลือก

   ๒. อัตราค่าจ้าง   เดือนละ ๗,๖๒๐ บาท

   ๓. ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

   ๔. การรับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

   ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
   ๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร
   ๕.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ ๑ ฉบับ
   ๕.๓ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
   ๕.๔ สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล(กรณีชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
   ๕.๕ ผู้สมัครชายให้หลักฐานแสดงว่าพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว (ใบ สด.๘ หรือ สด.๔๓) จำนวน ๑ ฉบับ
   สำเนาเอกสารทุกฉบับด้วยกระดาษขนาด เอ๔ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ

   ๖. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
   วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ดและทางเว็บไซต์ www.finearts.go.th/roietmuseum หรือ www.finearts.go.th หัวข้อ รับสมัครงาน

   ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
   ๗.๑ สมรรถนะความรู้ (ข้อเขียน)   ๕๐ คะแนน
   ๗.๒ สมรรถนะทักษะคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติ)   ๕๐ คะแนน
   ๗.๓ สมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน
   จะทำการสอบคัดเลือกในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด
   - สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น.
   - สอบสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
   ผู้ที่ไม่เข้าสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติไม่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

   ๘. เกณฑ์การตัดสิน
   ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคะแนนในการการประเมินสมรรถนะแต่ละด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

   ๙. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
   ๙.๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
   ๙.๒ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่หากมีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

   ๑๐. การจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก
   ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด และทำสัญญาจ้างเหมาฯ กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จังหวัดร้อยเอ็ด  (อ่าน 1466 ครั้ง)
Advertisement

GregJimeny

  • ลูกบ้าน
  • *
  • กระทู้: 1
  • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
ปัจจุบันยังมีตำแหน่งไหนว่างบ้างค่ะ

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement