Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา  (อ่าน 831 ครั้ง)

topbooks

  • ผู้ใหญ่บ้าน
  • **
  • กระทู้: 83
  • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2559

 ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 26/2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการเงินการธนาคาร หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

2. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่ สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การคลัง กฎหมาย บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขา โยธา/ไฟฟ้า/คอมพิวเตอร์) หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

3.ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

4.ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าหรือไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือวุฒิทางสังคมศาสตร์อื่นๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานในหน้าที่

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ditp.job.thai.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

ดาวโหลดแนวข้อสอบได้ที่นี่ http://tope-book.lnwshop.com/webboard/viewtopic/114

 

จำหน่ายแนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รวมทุกตำแหน่ง)

นักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ
5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
6 คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
9 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
10 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12  เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3 - ภาษาอังกฤษ

 

นักวิชาการพัสดุ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ
5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
6 คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
9 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
10 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง‏
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
mp3 - ภาษาอังกฤษ

 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ
5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
6 คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
9 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
10 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
11 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
mp3 - ภาษาอังกฤษ

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ
5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
6 คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
9 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
10 ความรู้เรื่องการประสานงาน
11 การสื่อสารและการประสานงาน
12 การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
mp3 - ภาษาอังกฤษ

 

เจ้าพนักงานเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
3 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  AEC ด้านเศรษฐกิจ
5 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
6 คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
7 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
8 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
9 สรุปงานระเบียบงานสารบัญ  พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
10 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
mp3 - ภาษาอังกฤษ

 

แนวข้อสอบ  นักวิชาการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
2 แนวข้อสอบเก่านักวิชาการพาณิชย์ 2 ข้อ
3 แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์
4 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
5 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
6 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน _AEC_ ด้านเศรษฐกิจ
7 การรวมกลุ่มทาง เศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ
8 คำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ โทร 098-4169482  Line : 0984169482   (ครูนะ)

อ่านเข้าใจง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น อัดแน่นด้วยคุณภาพ
รวมข้อสอบเก่าเด็ดๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆ รวบรวมข้อสอบจากรุ่นพี่ที่สอบได้ จากสนามจริง
กดติดตามข่าวเปิดสอบ facebook   ดาวโหลดแนวข้อสอบที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ราคา 399 บาท (ได้ภายในวันที่โอน)
ส่งเป็นหนังสือ +ทำเล่มต่อเล่ม อัพเดตล่าสุด ราคา 799 บาท  ( ได้ภายใน 2-3 วัน )

 ชำระสินค้าที่ เลขที่บัญชี  619-2-17391-2 

สาขาบิ๊กซีพระราม2 ประเภทออมทรัพท์

ชื่อ กฤษฎาพร  เหมวันต์

โปรดระวังพวกซื้อไปขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต

ผู้เขียน หัวข้อ: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 12 อัตรา  (อ่าน 831 ครั้ง)
Advertisement

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement