Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัคร จนท.ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้า  (อ่าน 2511 ครั้ง)

งานราชการกรมการข้าว

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 2
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศ
เรื่อง  รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2558
ตำแหน่ง  นักเกษตร
--------------------------------------
1.  รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1  ตำแหน่ง  “นักเกษตร”  จำนวน  1  อัตรา
1.2  อัตราเงินเดือน  13,000  บาท
1.3  ระยะเวลาการจ้าง  เดือน  พฤศจิกายน  2557  -  กันยายน  2558
2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
2.1  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
   ก.  คุณสมบัติทั่วไป
(1)  มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
   ข.  ลักษณะต้องห้าม
(1)  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ 
(3)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(4)  เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5)  เป็นบุคคลล้มละลาย
(6)  เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7)  เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2  คุณสมบัติเฉพาะ
   (1)  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
   รวบรวม  ตรวจสอบแผน  ผล  การดำเนินงานตามรายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน  รวมทั้งติดต่อประสานงานโครงการ  ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


(2)  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   -  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือสูงกว่า  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร 
3.  การรับสมัคร
3.1  ยื่นเอกสาร  หลักฐาน  ตามข้อ  4  พร้อมรับการสัมภาษณ์  ได้ที่กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช  สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว  กรมการข้าว 
3.2  สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่  วันที่  17  พฤศจิกายน  - 19  ธันวาคม  2557  เป็นต้นไป
4.  หลักฐานประกอบการรับสมัคร
4.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4.2  สำเนาทะเบียนบ้าน
4.3  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัย
4.4  สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  (Transcript of Records)
4.5  รูปถ่าย  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  จำนวน  1  รูป
4.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ 
กลุ่มพัฒนาการขยายเมล็ดพันธุ์พืช สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
 โทรศัพท์  089 – 8328289  หรือ  02 - 5613829 

   
   

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัคร จนท.ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน กรมการข้า  (อ่าน 2511 ครั้ง)
Advertisement

DorisBowen

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 1
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
ณ ปี 2562 มีเปิดรับสมัครตำแหน่งไหนบ้างครับ

Geypneox

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 2
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0

wdb2021

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 2
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
  • เข้าเล่นคาสิโนออนไลน์
อยากให้มีเปิดรับสมัครทุกปีมากเลยครับ

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement