Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง  (อ่าน 3359 ครั้ง)

งานราชการ

 • ผู้ตรวจการฯ
 • ผู้ว่าฯ
 • *****
 • กระทู้: 12392
 • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
 • เพศ: ชาย
 • "ผมรักในหลวง"
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป(ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท

คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมการศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีใบขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2

วัน / เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 13 ก.พ.51ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ โทร.02-2188637ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,800 บาท   

คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางพาณิชยการ (บริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด เลขานุการ ฯลฯ)
   
วัน / เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 13 ก.พ.51ในเวลาราชการ
   
สถานที่รับสมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ โทร.02-2188637ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,800 บาท
   
คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ คลินิกทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
-มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

วัน / เวลา รับสมัคร   
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 10 ก.พ.51ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 11 อาคารสมเด็จย่า 93 โทร. 02-218-8838-39


ผู้เขียน หัวข้อ: คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง  (อ่าน 3359 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว”งานราชการ

 • ผู้ตรวจการฯ
 • ผู้ว่าฯ
 • *****
 • กระทู้: 12392
 • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
 • เพศ: ชาย
 • "ผมรักในหลวง"
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,800 บาท
   
คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ คลินิกทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
-มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
   
วัน / เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 10 ก.พ.51ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
สำนักงานโรงพยาบาล ชั้น 11 อาคารสมเด็จย่า 93 โทร. 02-218-8838-39

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (รังสีเทคนิค) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 8,800 บาท
   
คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำภาควิชารังสีวิทยา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   
-มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาระดับวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค หรือสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และเครื่องมือแพทย์
   
วัน / เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 13 ก.พ.51ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ โทร.02-2188637

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,800 บาท
   
คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี
-มีคุณสมบัติทั่วไปตามตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551    

วัน / เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 ม.ค.51ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ โทร.02-2188637
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว”งานราชการ

 • ผู้ตรวจการฯ
 • ผู้ว่าฯ
 • *****
 • กระทู้: 12392
 • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
 • เพศ: ชาย
 • "ผมรักในหลวง"
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 7,800 บาท
   
คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางพาณิชยการ (บริหารธุรกิจ บัญชี คอมพิวเตอร์ การตลาด เลขานุการ)
-มีคุณสมบัติทั่วไปตามตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551    

วัน / เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 ม.ค.51ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ โทร.02-2188637

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน (ป.ตรี) 8,800 บาท (ป.โท) 10,900 บาท
   
คณะ/หน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2551 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ สถิติ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เพศ ชาย-หญิง (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี ตลอดจนสามารถพิมพ์ดีดได้ดี
-มีคามสามารถทางภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ได้ดี
   
วัน / เวลา รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 ม.ค.51ในเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร
หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2 ตึกวาจวิทยาวัฑฒน์ โทร.02-2188637
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว”nukung14

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 1
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
ค่ะ จะได้เตรียมตัวค่ะ

nuhong001

 • ลูกบ้าน
 • *
 • กระทู้: 1
 • ราษฎรดีเด่น: +0/-0
ขอบคุณค่ะ สำหรับข้อมูล

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement