โอนย้ายข้าราชการ แบ่งแยกตามกระทรวง

บอร์ดย่อย

[-] โอนย้ายข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงกลาโหม

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงการคลัง

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงคมนาคม

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงพลังงาน

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงพาณิชย์

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงยุติธรรม

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงแรงงาน

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข

[-] โอนย้ายข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวข้อ

(1/1)

[1] เพิ่มหมวดหมู่การโอนย้ายข้าราชการแบ่งแยกตามกระทรวง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version