โอนย้ายข้าราชการ แบ่งแยกตามตำแหน่ง

บอร์ดย่อย

[-] โอนย้ายตำแหน่ง คอมพิวเตอร์

[-] โอนย้ายตำแหน่ง วิเคราะห์นโยบายและแผน

[-] โอนย้ายตำแหน่ง ธุรการ

[-] โอนย้ายตำแหน่ง การเงินและบัญชี

[-] โอนย้ายตำแหน่ง งานพัสดุ

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

[-] โอนย้ายตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ, เจ้าพนักงานสถิติ

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างโยธา

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างศิลป์

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นิติกร

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล นายช่างตรวจสภาพรถ นายช่างเทคนิค

[-] โอนย้ายตำแหน่ง โสตทัศนศึกษา

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นายช่างสำรวจ

[-] โอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานจดหมายเหตุ

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล

[-] โอนย้ายตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การประปา เจ้าพนักงานการประปา

[-] โอนย้ายตำแหน่ง สถาปนิก

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

[-] โอนย้ายตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากร

[-] โอนย้ายตำแหน่ง วิศวกร

หัวข้อ

(1/1)

[1] เพิ่มหมวดหมู่การโอนย้าย แบ่งแยกตามตำแหน่ง

[2] รบกวนเพิ่มตำแหน่ง

[3] โอนย้ายตำแหน่ง เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานจดหมายเหต

[4] โอนย้าย

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

เริ่มหัวข้อใหม่

Go to full version