เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ โอนย้าย ข้าราชการ

ข่าวสอบ งานราชการ => เปิดสอบ ข้าราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: งานราชการ ที่ มิถุนายน 28, 2008, 02:18:55 pm

หัวข้อ: รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบ
เริ่มหัวข้อโดย: งานราชการ ที่ มิถุนายน 28, 2008, 02:18:55 pm
ประกาศสํานักงาน ก.พ.
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดําเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจําปีงบประมาณ 2551
-- ------ --------
ด้วย ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 131 และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบกับข้อ 5 ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน
2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันและวิธีดําเนินการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ การนํารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งอื่น
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และโดยมติ ก.พ. จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน –
22 กรกฎาคม 2551
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการได้ที่
http://job3.ocsc.go.th (http://job3.ocsc.go.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม (http://203.150.229.2/ocsc_ann/ann1.pdf)