Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)  (อ่าน 6379 ครั้ง)

Tuky

  • บุคคลทั่วไป
 
กรมอนามัย
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 

 
ประกาศรับสมัคร :  พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง :  ครูพี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน :  9,530 บาท
ประเภท :  บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :  1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :  ปริญญาตรี
 
รายละเอียดวุฒิ :  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการศึกษา เอกปฐมวัย
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  พนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานทางด้าน การบริหารจัดการ และดูแลเด็กเล็กของหน่วยงาน ดังนี้
(1) บริหารจัดการ การดำเนินงานศูนย์เด็กเล็ก
-ด้านบริการ จัดทำเมนูอาหาร เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ การดูแลสุขภาพทั่วไป
-ด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จัดกิจกรรมและเขียนประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก
-ด้านบริหารจัดการ จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ด้านงบประมาณ
-ด้านวิชาการ ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ให้คำแนะนำผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
-เป็นวิทยากรบรรยายการศึกษาดูงาน/การฝึกงาน
(2) ดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
(3) สร้างสุขนิสัยและพฤติกรรมสุขภาพด้านต่างๆ ให้เด็ก
(4) ดูแลจัดสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารให้สะอาด ปราศจากมลพิษ และปลอดภัยสำหรับเด็ก
(5) ผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
2.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย
เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ
ของศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
3.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก การส่งเสริมการ
เจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก
 
 
ทักษะ/สมรรถนะ :  การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
1.วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงที
วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น
2.การทดสอบตัวอย่างงาน
ทดสอบตัวอย่างเพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับการสร้างฐานข้อมูลด้วย
Microsoft office ได้แก่ MS. Word MS. Excel 
เงื่อนไข :  ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร :  วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ประกาศรับสมัคร :   
Website :  http://203.157.71.109/ewtadmin/ewt/hpc1/main.php?filename=index
 
 

ผู้เขียน หัวข้อ: รับสมัครพนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)  (อ่าน 6379 ครั้ง)
Advertisement

 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement