Advertisement

ผู้เขียน หัวข้อ: กองดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก  (อ่าน 13444 ครั้ง)

งานราชการ

  • ผู้ตรวจการฯ
  • ผู้ว่าฯ
  • *****
  • กระทู้: 12392
  • ราษฎรดีเด่น: +37/-1
  • เพศ: ชาย
  • "ผมรักในหลวง"
กองดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย – หญิง
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒  จำนวน ๔๐ นาย
(ชาย ๓๕ นาย หญิง ๕ นาย)  ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้.-

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือเทียบเท่า
๑.๒ มีอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน ๑๘ ปี  นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
(รับผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๔ – ๒๕๓๗)
๑.๓  มีความรู้ทางทฤษฎีดนตรีสากลและสามารถปฏิบัติเครื่องมือดนตรี  ตามที่รับสมัครได้
๑.๔  มีสัญชาติไทย  และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
๑.๕  มีขนาดของร่างกาย  อวัยวะ รูปร่าง  ลักษณะท่าทางเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
และนักดนตรี มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งจิตใจและร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือความผิดปกติที่กองทัพบกกำหนด
๑.๖  เป็นโสด
๑.๗  ไม่อยู่ในสมณะเพศ
๑.๘  ไม่อยู่ระหว่างเป็นจำเลยหรือผู้ต้องหาในคดีอาญา
๑.๙  ไม่ถูกพ้้้นสภาพการเป็นนักเรียนจากสถาบันใดๆ
๑.๑๐  ต้องได้รับอนุญาตจากบิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก
 
๒.  หลักฐานการสมัคร
๒.๑  ใบสมัคร พร้อมคำรับรองได้รับอนุญาตจากบิดา  มารดา หรือผู้ปกครอง
๒.๒  ประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ  พร้อมสำเนา
๒.๓  รูปถ่าย  ๓ X ๔ ซม. จำนวน  ๔  รูป
๒.๔  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา-มารดา
๒.๕  ใบแจ้งเกิด (สูติบัตร) ของผู้สมัคร
๒.๖  หลักฐานอื่นๆ   เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล   ใบมรณะบัตรของบิดาและ/หรือมารดา (ถ้ามี)
 
๓.  ประเภทเครื่องมือดนตรีที่รับสมัคร
๓.๑  Piccolo  &  Flute
๓.๒ Bb  &  Eb  Clarinet
๓.๓  Alto  Saxophone
๓.๔  Tenor  Saxophone
๓.๕  Baritone  Saxophone
๓.๖  Trumpet  &  Cornet
๓.๗  F  Horn
๓.๘  Trombone
๓.๙  Euphonium  &  Baritone
๓.๑๐  Bass  (Tuba  &  Sousaphone)
๓.๑๑  Violin, Viola, Cello, Double Bass  และ  Percussion
 
๔.  สถานที่รับสมัคร       
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก     ถนนวิภาวดีรังสิต   แขวง สามเสนใน   เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทร. ๐ – ๒๒๔๕ – ๓๓๗๓ หรือ ๐ – ๒๒๔๕ – ๑๔๕๗  ต่อ ๘๙๕๓๐,  ๐ – ๒๒๔๕ – ๙๓๗๘
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ในเวลาราชการ
โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๒ จนถึง ๖ มีนาคม ๒๕๕๒

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้เขียน หัวข้อ: กองดุริยางค์ทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก  (อ่าน 13444 ครั้ง)
Advertisement
.....“เกลียดจริงๆ พวกเห็นแก่ตัว” 

ด้วยฟังค์ชั่น ตอบด่วน คุณสามารถใช้โค๊ดและ เครื่องหมายแสดงอารมณ์ได้ เหมือนการตั้งกระทู้ธรรมดา แต่สามารถทำได้สะดวกกว่า

ชื่อ: อีเมล์:
Verification:
สลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันที่1กับวันที่เท่าไหร่:


Advertisement